Wednesday, March 22, 2006

CorruptionWatch.net Is Now ThaiCorruptionWatch.net

"เราต้องสอนเยาวชนว่า คนโกงเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ ไม่ต้องยกมือไหว้หรือไปเคารพ หากเยาวชนคิดแบบนี้ได้ก็เป็นสิ่งดี หากผู้ปกครองของเขาไปโกงคนอื่นมาและเขาถูกเพื่อนๆล้อเลียน เมื่อเขาไปเล่าให้ครอบครัวฟัง ผู้ปกครองของเยาวชนคนนั้น จะรู้สึกโกรธและอับอายแทนลูกหลานของเขา และน่าจะยุติกระทำในสิ่งที่ลูกหลานไม่สบายใจที่ถูกล้อเลียน"

The new URL for CorruptionWatch is ThaiCorruptionWatch.net

The website was not accessible for a while, but now it's back!

No comments: